OPEN CALL / AÇIK ÇAĞRI

Collective Criticism Workshops
Together / Incubating the Social
Moderators: Fulya Erdemci and Kevser Güler
16.08. – 17.08.2019 Sinop / The Hal
http://sinopbiennial.org
The Collective Criticism Workshops address the individual practices of artists from Sinop and the region of the Anatolian Black Sea Coast, through which the common topics and themes specific to the region can be unfolded. Artists, who would like to take part, are invited to send a portfolio including a short comment on why they want to participate in and what they expect from the workshops.
Please send digital materials until 07.08. to sinopale@gmail.com

Kolektif Eleştiri Atölyeleri
Beraber / Toplumsalı Düşünmek
Modaratörler: Fulya Erdemci ve Kevser Güler
16.08. – 17.08.2019 Sinop / Hal
http://sinopbiennial.org
Kolektif Eleştiri Atölyeleri Sinop’tan ve Anadolu’nun Karadeniz Kıyısından sanatçıların bireysel pratiklerine odaklanmayı, ve böylelikle, bölgeye özgü ortak başlık ve temaları keşfetmeyi hedefliyor. Yer almak isteyen sanatçıların, atölyelerden ne beklediklerine ve katılma nedenlerine dair kısa yorum içeren bir portfolyo göndermeleri bekleniyor.
Lütfen dijital materyallerinizi 07.08 tarihine kadar sinopale@gmail.com adresine gönderiniz.

___Fulya Erdemci
Fulya Erdemci is a curator and critic based in Istanbul. With a specific focus on art in public domain, Erdemci has been curating and directing exhibitions and social engagement programs for more than 25 years on the issues in relation to politics of space, urban transformation and how to organize the urban public spaces to represent the multitude. Her ambition is to create public forums in the major topics on socio-economic, spatial and political questions that are common interest in the society at large.
Erdemci curated international exhibitions such as the 13th Istanbul Biennial “Mom, am I barbarian?” (2013) and Pavilion of Turkey “Plan B” at the 54th International Art Exhibition, Venice Biennale (2011), and co-curated biennials such as the 5th SCAPE Biennial of Art in Public Space, Christchurch “Wandering Lines: Towards A New Culture of Space” (2008), the 2nd Moscow Contemporary Art Biennial, (2007) and 25th Biennale of São Paulo “Citades: Metropolitan Iconografias” (2002).
Besides many workshops and lectures given at art and educational institutions, Erdemci has taught at Bilkent University (1994-1995), Marmara University (1999-2000) and at Istanbul Bilgi University‘s MA Programme in Visual Communication Design (2001-2007). Recently, she is teaching part-time at Kadir Has University, Istanbul, MA Programme in Design (Fall semester 2018).
Fulya Erdemci studied art history and theory in the graduate program of art history and archaeology at Columbia University, New York (1990-1993).

___Kevser Güler
Some of the exhibitions and projects that Kevser Güler took part in are: Potato Growers, Publication and Research, Istanbul, Nevsehir and Rotterdam, 2019; flesh and bone, first exhibition, Operation Room, Istanbul, 2019; The Future of Ecology, Corridor Project Space, Amsterdam, 2018; Colony, Kaos GL 2nd Contemporary Art Exhibition, Istanbul, 2017; Ways Out From the World, Cappadox, Nevsehir, 2017; Let Us Cultivate Our Garden, Cappadox, Nevşehir, 2016; Living/Matter: In and Through, Proto5533, Istanbul, 2016; Cappadocia Struck, Cappadox, Nevşehir, 2015. Received her bachelor’s degree in Industrial Engineering from Boğaziçi University and studied Philosophy in Galatasaray University for her MA, Kevser has been a member of the Istanbul Biennial team between 2007 and 2014, has been conducting researches on Arter collection since 2014 while continuing her practice as a freelance curator.

___Fulya Erdemci, İstanbul merkezli küratör ve sanat eleştirmendir. Özel olarak kamusal alanda sanat üzerine odaklan Erdemci, 25 yıldan uzun süredir mekan politikasıyla, kentsel dönüşümle ve çeşitliliği temsil etmek için kentsel kamusal alanların nasıl organize edileceğiyle ilişkili konularda sergiler ve sosyal katılım programları düzenlemekte ve yönetmektedir. Amacı, toplumu bütünüyle ortak olarak ilgilendiren sosyo-ekonomik, mekansal ve politik sorular üzerine ana başlıklarda kamusal oturumlar yaratmaktır.
Erdemci, 13. İstanbul Bienali “Anne, ben barbar mıyım?” (2013) ve 54. Uluslararası Sanat Sergisi, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu “Plan B” (2011), gibi uluslararası sergilerin küratörlüğünü yaptı, ayrıca çeşitli bienallerin eş küratörlüğünü yaptı: 5. SCAPE Sanat ve Kamusal Alan Bienali, Christchurch “ Wandering Lines: Towards A New Culture of Space” (2008), 2. Moskova Çağdaş Sanat Bienali, (2007) ve 25. São Paulo Bienali: “Citades: Metropolitan Iconografias” (2002).
Sanat ve eğitim kurumlarında verdiği pek çok atölye ve dersin yanı sıra Erdemci, Bilkent Üniversitesi (1994-1995), Marmara Üniversitesi (1999-2000) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Yüksek Lisans Programı (2001-2007) bünyesinde eğitmenlik yaptı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda (Güz dönemi 2018) yarı zamanlı olarak eğitmenlik yapıyor. Fulya Erdemci, Columbia Üniversitesi, New York (1990-1993) sanat tarih ve arkeoloji lisans üstü programında, sanat tarihi ve kuramı yüksek lisansı yaptı.

___Kevser Güler’in ekiplerinde olduğu sergi ve projelerin bazıları: Patates Yetiştiricileri, Kitap ve Araştırma, İstanbul, Nevşehir ve Rotterdam, 2019 ; etten, kemikten, birinci sergi, Operation Room, İstanbul, 2019; Ekolojinin Geleceği, Corridor Project Space, Amsterdam, 2018; Koloni, Kaos GL 2. Çağdaş Sanat Sergisi, Istanbul, 2017; Dünyadan Çıkış Yolları, Cappadox, Nevşehir, 2017; Gelin Bahçemizi Ekelim, Cappadox, Nevşehir, 2016; Canlı/Madde : İçinde ve İçinden, Proto5533, Istanbul, 2016; Kapadokya Çarpması, Cappadox, Nevşehir, 2015. Kevser Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali ekibinde görev alan Kevser, 2014 yılından bu yana Arter koleksiyonu üzerine araştırma yapıyor ve aynı zamanda küratörlük çalışmalarına devam ediyor.